Hvem er online

Vi har 61 gæster og ingen medlemmer online

Top Panel
Tirsdag, 23 April 2019
A+ R A-

Ordensregler

 

Ordensregler for Brøndby Haveby afd.7§ 1 Ordensregler

1.1 Ordensreglerne gælder for Brøndby Haveby afd.7
1.2 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne kan § 8 i vedtægterne træde i kraft.
1.3 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren, dennes familie eller besøgende.
1.4 Enhver havelejer er forpligtet til at holde sit hus og have i god sømmelig stand, så det ikke ødelægger helhedsindtrykket. Haven skal holdes fri for ukrudt, og græsplænen skal klippes regelmæssigt.
1.5 Ved ny, til eller ombygning skal der indhentes en byggetilladelse hos bestyrelsen. I øvrigt henvises til Haveforeningens byggeregler.
1.6 Musik må ikke være til gene for naboerne.
1.7 Arbejde med el-værktøj, græsslåning samt hækkeklipning må ikke foregå mellem kl. 20 - 07.
1.8 Alle former for sprøjtning med ulovlige kemikalier er strengt forbudt.
1.9 Afbrænding af haveaffald mv. er forbudt.

§ 2 Vejene og fællesarealerne

2.1 Det er ikke tilladt at køre mere end 20 km/t på haveforeningens veje
2.2 Al unødig motorstøj og kørsel på foreningens veje og stier, er ikke tilladt.
2.3 Det er ikke tilladt at køre eller parkerer på græsrabatten. Enhver skade på græsrabatten, hæfter skadevolderen for, og skaden skal udbedres hurtigst muligt.
2.4 Der må ikke oplagres eller henstilles u indregistrerede køretøjer, campingvogne, lystfartøjer eller lignende på havelodderne, veje, stier eller fællesarealerne.
2.5 Fællesarealerne skal henligge som græsarealer.
2.6 Fællesarealerne er frit tilgængelige for såvel besøgende som Haveforeningens medlemmer og deres husstande. Fællesarealerne står direkte under medlemmernes beskyttelse.
2.7 Telte til overnatning må ikke opstilles på foreningens fællesarealerne.
2.8 Pavilloner og partytelte kan dog opstilles på stierne ifm. fødselsdage og stifester.
2.9 Henkastning af affald på fællesarealerne er ikke tilladt.
2.10 Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt
2.11 Indsamling og afbrænding til Sankt Hans, sker efter bestyrelsens anvisning. 

§ 3 Parkering

3.1 Parkering på stierne er ikke tilladt, dog er af- og pålæsning tilladt. Standsning over 15 minutter, betragtes som parkering.
3.2 Al parkering henvises til foreningens parkeringspladserne.
3.3 Parkering af campingvogne er ikke tilladt. Af- og pålæsning er dog tilladt.
3.4 Parkering på parkeringspladserne, skal foregå vinkelret, og med køleren mod hækken.
3.5 Såfremt bilen holder ud over asfalten på vejen, skal der parkeres efter Brøndby kommunes anvisning.
3.6 Trailer skal parkeres på parkeringspladserne, og parkeres så vidt muligt to og to, i forlængelse af hinanden.

§ 4 Vand

4.1 Haveforeningen hæfter for reparation til og med vandmåleren.
4.2 Haveforeningen har intet ansvar for evt. vandskade på hus eller øvrige rørinstallationer, hverken i jorden eller i huset. Den enkelte havelejer hæfter for det skønnede, eller opmålte vandspild, som måtte opstå som følge af en vandskade efter vandmåleren.
4.3 Afregning af vand, foregår ved selvaflæsning, og indberetningen foregår på foreningens hjemmeside. Aflæsning af vandmåler, er den første uge i november måned. For medlemmer uden internetadgang skal aflæsningen lægges i foreningens postkasse. Aflæsningsseddel kan fås på foreningens kontor.
4.4 Ved manglende aflæsning af vand, vil bestyrelsen foretage aflæsningen mod et gebyr på kr.50,00 som trækkes på efterfølgende betaling af haveleje.

§ 5 Vanding

5.1 Vanding med turbine, selvkørende spredere og lignende er ikke tilladt.
5.2 Det er tilladt at vande hver anden dag mellem kl.06:00 – 08:00 og 20:00 – 22:00 som følger:
* Ulige have numre på ulige dage
* Lige numre på lige dage.
Vanddekret eller forbud fra kommunens side er ufravigelig.
Overtrædelse af denne bestemmelse indebær, at bestyrelsen pålægger den pågældende et strafgebyr, som er en pligtig ydelse i lejeforholdet.
5.3 Vandingsforbud fra kommunen går forud for Haveforeningens bestemmelser.

§ 6 Rengøring af sti og rabatter

6.1 Rengøring af rabatter, påhviler det enkelte medlem der har have der ud til.
6.2 Rengøring af stien, påhviler det enkelte medlem der har have der ud til
6.3 Hvert medlem på den enkelte sti, skal minimum en gang hver måned, ud for eget havelod, rive og fjerne ukrudt på stien, samt slå græsset.
6.4 Ved misligholdelse kan bestyrelsen lade det vedligeholde, af en anlægsgartner eller lignende, for medlemmets regning.

§ 7 Beplantning

7.1 Områdehækken skal klippes første gang inden den15.juli, og anden gang inden den 1.oktober.
7.2 Havelejeren er pligtig til at klippe deres hække inden den 15. juli.
7.3 Områdehækken må højst være 180 cm. I skel mellem haverne, skal der etableres levende grønne hegn, der ikke må overstige en højde af 180 cm.
7.4 Åben front med stensætning, stakit, ligusterhæk eller beplantning, der ikke må overstige en højde af 120 cm.
7.5 Træer der står mere end 2,5 m fra skel, må maksimalt have en højde på 4,5 m.
7.6 Træer der står tættere end 2,5 meter fra skel, må maksimalt have en højde på 2,0 m.
7.7 Bestemmelserne i § 7.5 og § 7.6 vil kunne bringes i anvendelse, hvis der opstå tvist, eller foreningens generalforsamling / bestyrelse finder det formålstjenligt.

§ 8 Affald / Dagrenovation

8.1 Køkkenaffald skal anbringes i de opsatte dagrenovationscontainere som står ved alle stier. Containerne er åbne fra den 1. april til den 31. oktober.
8.2 Alt andet affald betragtes som storskrald og modtages på Brøndby kommunes genbrugsplads på Sydgårdsvej.
8.3 Storskrald ved foreningshuset, kan anvender onsdag og lørdag. Se opslag ved storskrald.
8.4 Brøndby Haveby afd.7 har en ordning om afhentning af haveaffald hver 6 uge på den enkelte sti. Bundter på max. 1 meter, og affald i åbne og gennemsigtige poser modtages. Haveaffald afhentes i sæsonen, 1.april – 31.oktober.
Afhentningstidspunkter kan ses på hjemmesiden, eller ved opslag.

§ 9 Husdyrhold

9.1 Det er tilladt at have kat og hund i foreningen.
9.2 Løsgående hunde må ikke færdes på foreningens veje og stier, samt udlagte fællesarealer.
9.3 Katte og hunde skal bære halsbånd med tydeligt navn og telefonnummer på ejeren.
9.4 Hunde skal føres i snor uden for haveloddet
9.5 Hundeejeren er pligtig til at fjerne hundens efterladenskaber med det samme.

§ 11 Pligtarbejde

8.1 Pligtarbejde arrangeres og indkaldes af bestyrelsen, og fordeles skiftevis mellem de enkelte stier. Hvis det skønnes, kan bestyrelsen indkalde flere eller alle stier samtidig.
8.2 Havelejeren er pligtig til at medvirke på det indkaldte pligtarbejde, med mindst én
person. Ved ønske om deltagelse på en anden dato, aftales dette med
bestyrelsen.
8.3 Ældre, handicappede eller personer over 80 år kan søge bestyrelsen om fritagelse for pligtarbejde.

§ 10 Stiformand

10.1 Hver sti udpeger en stiformand, som indkalder medlemmerne på stien til stiarbejde.

§ 11 Stiarbejde

11.1 Stiformanden indkalder en gang i sæsonen, medlemmerne på stien til rengøring af parkeringsplads sti og græsrabat.
11.2 Sprøjtning af parkeringspladsen for ukrudt, er ikke tilladt.

§ 12 Foreningshuset

12.1. Foreningshuset kan kun lejes af Haveforeningens medlemmer, og kun ved henvendelse til husbestyreren. (Se opslagstavlen eller på hjemmesiden).
12.2. Lejer er pligtig til at være til stede i foreningshuset under udlejningen.
12.3. Se i øvrigt ordensbestemmelser for udlejning af foreningshuset.

§ 13 Støj

13.1. Motorklipper / fræser og lignende må dagligt anvendes:
I perioden 15.maj til 15.september.
Mandag – fredag mellem kl.07:00 – 20:00
Lørdag 10:00 – 16:00
Søndag og helligdage 10:00 – 12:00
13.2. Diverse støjende byggeri, skal overholde ovenstående tidspunkter.

§ 14 Strafgebyr

14.1. Ved overtrædelse af ordensreglerne, kan bestyrelsen pålægge det enkelte medlem, et strafgebyr på kr.500,00 som vedtaget på den  ekstraordinære generalforsamlingen den 2.maj 2011
14.2. Jf. foreningens vedtægter § 9.2 er enhver pålagt afgift, at betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
14.3. Jf. vedtægterne § 8 kan lejeaftalen blive ophævet uden yderligere varsel, såfremt en pligtig ydelse ikke betales.


Vedtaget på generalforsamlingen den 17.maj 2016


Formand Bjarne Taarnager

Dirigent Carl Pedersen

KassererKirsten Madsen

Ordensreglerne kan downloades her

Kolonihave til salg. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Accepter vores privatlivspolitik